Om webbplatsen

CoSafe Technology

Här hittar du information om cookies

UPPDATERAD 2021-01-07

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER

Vad är cookies?
Vi använder s.k. cookies på vår Webbplats och i våra Tjänster. En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används till exempel för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Vi använder autentiserings Cookie när användaren är inloggad för att avgöra när användaren är inloggad i syfte att optimera tjänsten.

Andra liknande teknologier
Därutöver kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Webbplatsen, i Tjänsterna och i e-postutskick för att samla in statistik och för att förbättra och utveckla vår Webbplats och våra Tjänster.

Samtycke till vår användning av cookies och liknande teknologier
Genom att godkänna vår Integritetspolicy och våra Användarvillkor samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknologier för de ändamål som angivits ovan. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator eller mobila enhet kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Webbplatsen och/eller Tjänsterna inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

____________

USE OF COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES

What are cookies?
We use so-called cookies on our Website and in our Services. A cookie is a text file sent from a server to your browser and stored on your computer, mobile phone or tablet when you visit a website. Cookies are used, for example, to display customized web pages for visitors or to collect visitor statistics. If your browser is set to accept cookies, the information on your device is saved until the specified expiration date for each cookie.

We use the authentication cookie when the user is logged in to determine when the user is logged in in order to optimize the service.

Other similar technologies
In addition, we may use transparent images (so-called clear GIFs or web beacons) on the Website, in the Services and in e-mails to collect statistics and to improve and develop our Website and our Services.

Consent to our use of cookies and similar technologies
By accepting our Privacy Policy, you agree to our use of cookies and similar technologies for the purposes stated above. If you do not want a cookie to be stored on your computer or mobile device, you can change your browser settings to block cookies. Please note, however, that if you choose to block cookies, it may mean that certain parts of the Website and / or the Services will not function correctly or not at all.

CoSafe Technology AB
info@cosafe.se
08-409 400 20